A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-05-24 11:57:55

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

 • 2
 • 0
 • 1004

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-21

Танилцуулга:

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсэгт “Цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийн талаарх мэдээллийг агуулсан цахим мэдээллийн сантай байх бөгөөд мэдээллийн санг ажиллуулахтай холбогдсон журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэж заасны дагуу боловсруулсан “Гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийг бүртгэх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ын төсөлд олон нийтээс санал авахаар байршуулав.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
Санал өгөх тухай
 • Зочин
 • 2023-05-31 16:22:38
 • ID: KXKI-RVZE-GSD50
 • Хариу илгээсэн эсэх :
Санал өгөх тухай
 • Зочин
 • 2023-05-31 14:43:52
 • ID: KXKH-YRFF-EAU47
 • Хариу илгээсэн эсэх :