A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-06-15 16:32:19

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 609

Журам батлах тухай /Хүрээлэн байгаа орчны хохирлын үнэлгээ, шинжилгээ хийх журам/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-30

Танилцуулга:

Шүүх шинжилгээний тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан стандарт, дүрэм, журамтай уялдуулан шинжилгээ хийх нийтлэг үндэслэл, баримтлах хууль тогтоомж, зарчим; шинжилгээний төрөл; шинжилгээний лабораторид тавигдах шаардлага; шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах; шинжилгээний объектыг хадгалах, тээвэрлэх ерөнхий шаардлага; лабораторийн аюулгүй ажиллагаа, хориглох зүйл зэрэг зохицуулалтыг нарийвчлан тусгасан болно.

    Журмын төсөл татаж авах