A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-06-15 17:09:23

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 1833

Журам батлах тухай /Сэтгэцийн шинжилгээ хийх журам/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-23

Танилцуулга:

Сэтгэцийн шинжилгээ хийх эрх зүйн орчныг нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд тус журмын төсөлд шинэ төрлийн шинжилгээний шаардлагыг харгалзан шинжилгээ хийх нийтлэг үндэслэл, баримтлах хууль тогтоомж, зарчим; шинжилгээ хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлага; сэтгэцийн шинжилгээ хийх шинжээч эмчийн эрх, үүрэг; сэтгэцийн шинжилгээний хэлбэр; иргэний хэрэгт сэтгэцийн шинжилгээ хийх; сэтгэцийн шинжилгээний зардал болон хариуцлага зэрэг зохицуулалтыг найруулан тусгасан байна.

    Журмын төсөл татаж авах