A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-06-29 11:01:03

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 3098

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-07-23

Танилцуулга:

Хуулийн төслийг хөрөнгө оруулалтын орчны тогтвортой байдлыг хангах, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөрөнгө оруулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын баталгааг сайжруулах, хөрөнгө оруулагчдад үзүүлэх дэмжлэг, төрийн үйлчилгээг сайжруулж, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг хориглосон, хязгаарласан зарим зохицуулалтуудыг арилгаж, хөрөнгө оруулагчийн эрх, ашгийг хамгаалах зөвлөл буюу гомдол шийдвэрлэх тогтолцоог бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах, дэмжих үүргийг төрийн бүх байгууллагуудын чиг үүрэг болгон тодорхойлж, татварын урамшууллын асуудлыг татварын хуулиар зохицуулах өөрчлөлт оруулах зэрэг асуудлуудыг шинээр тусган боловсруулсан байна.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд